• – پروژه خرید 22 دستگاه لکوموتیو چینی از شرکت دالیان از نوع CND10

– پروژه خرید 600 دستگاه واگن لبه بلند و مخزن دار از روسیه

– تأمین واگن برای صادرکنندگان کالا به مقصد کشورهای آسیای میانه به صورت امدادی ومستقیم

– تأمین واگن برای صادرکنندگان کالا به مقصد ترکیه و سوریه

– انجام عملیات حمل و نقل داخلی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *