معرفی پرس ریل

شرکت نیروی کشش ریلی پرس در تاریخ 1386تاسيس و تحت شمارۀ در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسیده و از همان تاريخ فعاليت خود را در جهت نيل به اهداف طبق اساسنامه شركت آغاز نمود. ارائه خدمات حمل و نقل ريلي بار بوده و شرح خدمات آن عبارتند از حمل و نقل ريلي انواع محمولات نفتي و غير نفتي شامل شيميايي، پتروشيمي، روغن هاي خوراكي و غير خوراكي، خدمات فورواردري و حمل و نقل تركيبي داخلي و بين المللي و خدمات گمركي، صدوربارنامه و ترخيص مي باشد.از زمان بارگيري تا انتهاي پروسه تخليه در حمل و نقل ريلي بار، اعزام و وصول بار در مقصد در عمليات فورواردري مي باشد. طي عمليات تركيبي بارگيري از وسيله اي به وسيله ديگر و در خدمات گمركي ترخيص كالا در واردات و يا صدور پروانه گمركي در بارهاي صادراتي و تاييد محموله بر اساس پروانه و صدور مجوز خروج در امور ترانزيت را مي توان عمده عمر خدمات اين شركت اشاره نمود. تامین کنندگان و مشتريان شركت به صورت عام عبارتند از صاحبان كالاهاي صادراتي، وارداتي و ترانزيتي و كالاهاي داخلي و … و شرکتهای فورواردربه طور کلی حمل و نقل به چهار شاخه حمل و نقل جاده ای،ریلی،دریایی و هوایی تقسیم می شود که در صورت حمل یک محموله با استفاده از دو یا چند شاخه از این اقسام تکنولوژی حمل و نقل ترکیبی پدید می آید.در حال حاضر با توجه به پتانسیل برابری کرایه ی حمل و نقل جاده ای نسبت به حمل و نقل ریلی ،خدمات جاده ای حمل و نقل به نوعی قابلیت جایگزینی خدمات حمل و نقل ریلی را دارد.