مدیر مالی: آقای X  

ایمیل: info@railtransport.ir

مدیر IT: آقای y

ایمیل: info@railtransport.ir

مدیر فنی: آقای z

ایمیل: info@railtransport.ir

مدیر اجرائی: آقای a

ایمیل: info@railtransport.ir

مدیر بازرگانی: آقای s

ایمیل: info@railtransport.ir