مدیر مالی: آقای امیرعلی علیزاده

alizadeh@rail-transport.ir

 

مدیر فنی (الکترونیک): آقای مجید عقیلی

aghili@rail-transport.ir

 

مدیر اجرائی: آقای حمیدرضا کاشی

kashi@rail-transport.ir

 

مدیر فنی (مکانیک): آقای امید صفری

safari@rail-transport.ir

 

مدیر بازرگانی: خانم سارا ستوده

sotoodeh@rail-transport.ir

 

مدیر تعمیرات (طبس): آقای افشین پاکپور

pakpour@rail-transport.ir

 

مسئول دفتر: خانم مهناز فلاح

fallah@rail-transport.ir

 

مسئول انبار (طبس): آقای مهدی مهدوی

mahdavi@rail-transport.ir