اهداف و چشم انداز شركت  عبارتست از:

 

1- خريد 60 دستگاه لكوموتيو
2-خريداري واگنهاي باري و مسافري براي پيشبرد ناوگان ريلي راه آهن  كشور
3-اجراي سيستم نگهداري و تعميرات مبتني بر اصول علمي
شركت نيروي كشش ريلي پرس به تبع اهداف و مأموريتها و گستردگي و تنوع فعاليتها ، داراي ساختار قابل انعطاف سازماني بوده و با گردآوري عوامل انساني متخصص در بخشهاي مختلف ، زمينه انجام فعاليتهاي ريلي را با راهكارهاي مختلف و ارائه خدمات تخصصي و روش هاي تركيبي فراهم نموده است .

 

 
عنوان فعاليت يا پروژه
كارفرما
تاريخ اجراء
 
1
پروژه خريد 2 دستگاه لكوموتيو چيني
پرس ريل
انجام شده
2
پروژه خريد 20 دستگاه لكوموتيو چيني
پرس ريل
در حال اجرا
3
پروژه  تعمير لكوموتيو
راه آهن
در حال بررسي
4
پروژه تامين قطعات لكوموتيو
تعدادي از شركتها
ادامه دارد
5
پروژه تامين 250 دستگاه واگنهاي امداد از تركمنستان
تعدادي از شركتها
دوره 6 ماهه